top of page

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van Bootsma technologies B.V.
zijn gedeponeerd onder nummer 08052322 bij de Kvk te Zwolle

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door en met ons gesloten overeenkomsten en door ons gedane offertes betreffende door ons te verrichten leveringen en/of door ons te verlenen diensten, waaronder begrepen daarmede samenhangende overeenkomsten en/of offertes, tenzij daarvan door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. Van deze voorwaarden afwijkende, door afnemers gebruikte en/of gedeponeerde voorwaarden, binden ons slechts dan, indien wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard.

2. Offertes
Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijzen, gesteld in door ons verstrekte prijslijsten en/of offertes, zijn eveneens geheel vrijblijvend. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals overheidsheffingen etcetera) kunnen door ons aan de afnemer worden doorberekend. Alle prijzen zijn stuksprijzen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn in Euro’s en exclusief B.T.W.

3. Afbeelding en technische gegevens
Afbeeldingen, catalogi en tekeningen, door ons verstrekt, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen en zijn voor ons niet bindend. De in onze aanbiedingen aangegeven maten, gewichten en technische gegevens geven slechts een indicatie tenzij ze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn gegarandeerd. De afnemer moet dus met een normale speling rekening houden. Wij staan niet garant voor de houdbaarheid van de opdruk van de door u bedrukte artikelen. De door de afnemer aangeleverde afbeeldingen worden naar ons inzicht geplaatst.

4. Levertijd
De levertijd wordt door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch is vrijblijvend. Overschrijding ervan levert geen wanprestaties op, noch enig recht op vergoeding van enige directe of indirecte door de afnemer of anderen geleden schade. Storingen in ons bedrijf en bij de aflevering, beslagleggingen en alle andere onvoorziene gebeurtenissen in ons bedrijf, bij de leveranciers bij wie wij onze zaken plegen te betrekken, transportbelemmeringen of –vertragingen, het niet leveren deze zaken door onze leveranciers, arbeidsstakingen en –uitsluitingen, uit- of invoerverboden, brand of ongevallen, onlusten, oorlog of oorlogsgevaar e.d. en in het algemeen iedere oorzaak buiten onze wil, waardoor wij redelijkerwijze verhinderd worden onze verplichtingen jegens de afnemer na te komen, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht onze leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk te annuleren, later uit te voeren en/of te verlengen, en in het geval van afname in gedeelten de afnametermijn te verlengen met de tijd der vermelde storing.

5. Levering
De in- en uitlading en het vervoer van zaken geschieden voor rekening en risico van de afnemer. De verzending van zaken door ons aan afnemer geschiedt voor rekening van afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor schade, verlies of vertraging als gevolg van of ontstaan tijdens in- , uitlading en vervoer dan wel verzending van zaken. Wij houden ons het recht voor 10% meer of minder te leveren, waarbij de prijs naar onzer beoordeling wordt aangepast.Verantwoording van geleverde goederen gaat over op moment van acceptatie van pakbon(nen),hiermee accepteert de Afnemer de goede staat ,onbeschadigd van de levering.

6. Marketing concept
Marketing concept- en reclame-ideeën geproduceerd door Bootsma Technologies blijven haar geestelijke eigendom. Niets ervan mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Bootsma Technologies door derden worden gebruikt.

7. Betaling
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te schieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Al onze leveringen geschieden onder acceptatie van en door de de Nederlandsche Krediet Verzekering mij. In geval van non-acceptatie door deze instantie dient 100%% voor levering opdracht te zijn voldaan. , tenzij anders is overeengekomen. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling een rente in rekening te brengen van 1% per maand of gedeelte van een maand, zulks vanaf 1 maand na factuurdatum. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso van de vordering langs buitengerechtelijke en gerechtelijke weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen die van de met de incasso-belaste raadsman, welke minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag zullen bedragen, ten laste van de afnemer komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag. Tevens zullen de kosten van eventuele faillissementsaanvragen voor rekening van de afnemer komen.

8. Ontbinding
Indien de afnemer niet behoorlijk en/of tijdig voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeien, zullen wij het recht hebben alle verdere met afnemer gesloten overeenkomsten, voorzover aflevering aan afnemer nog niet mocht zijn geschied, zonder voorafgaande sommatie of gerechtelijke tussenkomst te annuleren dan wel op te schorten. Het bepaald in de vorige alinea vindt overeenkomstige toepassing in geval van faillissement, aanvraag tot surseances van betaling, staking van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op bedrijfsvermogen of een belangrijk deel ervan, liquidatie of overdracht van het bedrijf, wijziging van rechtsvorm en wanneer omstandigheden als bedoeld reeds bij het afsluiten van de overeenkomst aanwezig zijn geweest, zonder dat wij tevoren uitdrukkelijk door de afnemer hiervan in kennis zijn gesteld.

9. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons tot zekerheid voor de betaling van de door ons verkochte zaken de eigendom daarvan voor, totdat de koopprijs, eventueel verhoogd met de rente en de kosten, integraal is voldaan, ook indien deze zaken be- en/of verwerkt zijn met eventueel door afnemer toegeleverde materialen. Tevens verbindt de afnemer zich om, zo hij de koopprijs nog niet aan ons heeft voldaan op het tijdstip, dat de zaken in het bezit van derden overgaan, de van deze derden te ontvangen kooppenningen namens ons en te onzen behoeve te incasseren en die penningen niet te vermengen met zijn eigen vermogen, doch aan ons af te dragen, tot het beloop van het aan ons verschuldigde.

10. Reclames
Reclames moeten schriftelijk geschieden en binnen 10 dagen na ontvangst van de zaken in ons bezit zijn. Reclames op andere wijze of aan tussen personen e.d. of later door ons ontvangen, zijn van generlei waarde en kunnen door ons niet meer in behandeling worden genomen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na onze voorafgaande goedkeuring en mits franco verzonden. Indien reclames door ons als gegrond worden erkend, hebben wij het recht met uitsluiting van alle rechten op schadevergoeding van de afnemer hetzij van de levering af te zien, hetzij te verlangen dat de afnemer de zaken tegen een gepaste reductieprijs behoudt, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herlevering te laten volgen.Door afnemer geleverde afbeeldingen die onderdeel vormen van de levering dienen door de afnemer kosteloos te worden herleverd. Aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende levering.

11. Wijziging van de leveringsvoorwaarden
Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden te wijzigen. Voor de reeds gegeven orders gelden de voorwaarden die van kracht waren op de dag, dat de order schriftelijk door ons werd bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.

12. Toepasselijk rechtsbevoegde rechter
Op alle met en door ons gesloten overeenkomsten en op alle overeenkomsten, welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, gerezen tussen ons en de afnemer, terzake van of in verband met gesloten overeenkomsten of overeenkomsten, welke daarvan een uitvloeisel zijn, of ontbinding daarvan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle of in de woonplaats van de afnemer.

bottom of page